Dienstverleningsvoorwaarden

Hieronder zijn de Dienstverleningsvoorwaarden opgenomen van Clover & Consult B.V., gevestigd te Olivier van Noortlaan 108-118, 3133 AT Vlaardingen. Klanten van Clover & Consult B.V. verklaren zich uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van deze Dienstverleningsvoorwaarden. Lees deze daarom aandachtig door.

Toepassing van voorwaarden

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de partij die opdracht geeft, hierna te noemen “Opdrachtgever” en de partij die opdracht aanneemt en uitvoert, hierna te noemen “Opdrachtnemer”. Opdrachtgever en Opdrachtnemer tezamen wordt hierna aangeduid als “partijen”. Op deze dienstverleningsvoorwaarden kan door iedere opdrachtgever een beroep worden gedaan. Algemene voorwaarden van opdrachtgevers worden van de hand gewezen.

Totstandkoming van overeenkomst en opzegging

Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kan zowel mondeling als schriftelijk tot stand komen. In een schriftelijke overeenkomst worden de werkzaamheden duidelijk door partijen omschreven. Bij het overeenkomen van de opdracht, worden werkzaamheden uitgevoerd door Opdrachtnemer, in deze door Clover & Consult B.V.

In tegenstelling tot hetgeen bepaald is in de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek, zijn de aandeelhouders van de Opdrachtnemer noch haar bestuurders, dan wel de werknemers van Opdrachtnemer, persoonlijk gebonden of aansprakelijk.

De overeenkomst tussen partijen geldt, tenzij anders overeengekomen, voor onbepaalde tijd. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kunnen de overeenkomst schriftelijk opzeggen.

De opdracht houdt, tenzij de Opdrachtgever dit nadrukkelijk uitsluit, ook het verrichten van werkzaamheden in die verband houden met het zorgvuldig uitvoeren van de opdracht en die Opdrachtnemer daarvoor noodzakelijk acht

Informatieverstrekking Opdrachtgever

De Opdrachtgever ziet erop toe dat alle benodigde informatie die nodig is voor het uitvoeren van de opdracht door Opdrachtnemer, tijdig en op een door Opdrachtnemer gewenste wijze wordt aangeleverd.

Tevens ziet de Opdrachtgever erop toe dat de informatie juist, volledig en betrouwbaar is van de gegevens en informatie die wordt verstrekt aan Opdrachtnemer.

Uitvoering opdrachten

De Opdrachtnemer is vrij om te bepalen door wie de opdracht binnen de onderneming van de Opdrachtnemer wordt uitgevoerd en op welke wijze dat gebeurt. Indien het noodzakelijk wordt geacht door Opdrachtnemer, kunnen opdrachten worden uitbesteed aan derden, waarbij Opdrachtnemer toeziet op de professionele werkwijze door derden.

In het geval tussen partijen vooruitbetaling van kosten is overeengekomen voor het uitvoeren van de opdracht, zal de opdracht worden aangevangen nadat de bijschrijving van de kosten is ontvangen op de rekening van de Opdrachtnemer.

Geheimhouding

Opdrachtgever zal  de inhoud van rapporten en adviezen dan wel schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer, welke niet zijn opgemaakt ten behoeve van professionele derde partijen, niet openbaar maken.

Opdrachtnemer zal de informatie van Opdrachtgever professioneel gebruiken en zonder goedkeuring van Opdrachtgever niet aan derden openbaar maken.

Vergoeding en betalingen

De vergoeding voor de werkzaamheden wordt tussen partijen overeengekomen. Bij doorlopende opdrachten wordt de vergoeding periodiek, meestal per maand of kwartaal vooraf in rekening gebracht door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.

Naast periodieke vergoedingen voor doorlopende opdrachten, belast Opdrachtnemer tevens separaat kosten door, waaronder ook mede begrepen de in opdracht uitgevoerde werkzaamheden voor IB aangiftes en VPB aangiftes, als ook de overeengekomen kosten inzake abonnementen op administratiepakketten. Tevens worden door derden doorberekende kosten in verband met specifieke opdrachten voor Opdrachtgever doorbelast.   

Vergoedingen wordt in rekening gebracht door middel van een factuur, waarbij de vergoedingen overeenkomstig wettelijke bepalingen worden verhoogd met geldende BTW.

Op de factuur vermeldt Opdrachtnemer de werkzaamheden en periode waarop de factuur betrekking heeft. Ook wordt op de factuur het rekeningnummer van Opdrachtnemer vermeldt waarop de vergoeding dient te worden overgemaakt.

Betalingen op facturen in Euro dienen steeds binnen 10 werkdagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op de rekening van Opdrachtnemer.

Verzuim tot betaling

Indien de Opdrachtgever niet binnen 10 dagen na factuurdatum heeft betaald, raakt hij daardoor in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf het verstrijken van de betaaltermijn wordt de Opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand over het verschuldigde bedrag. Een gedeelte van een maand wordt daarbij als een gehele maand berekend.

In het geval Opdrachtgever in verzuim raakt, worden tevens alle overige vorderingen van de Opdrachtnemer op Opdrachtgever, als ook eventuele vorderingen van rechtspersonen gelieerd aan Opdrachtgever, geheel en direct opeisbaar. Tevens wordt de rente over deze vorderingen, zoals hiervoor bedoelt, verschuldigd.

In gevallen van verzuim heeft de Opdrachtnemer het recht om de uitvoering van opdrachten op te schorten, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Tevens heeft Opdrachtnemer het recht van retentie, waarmee alle stukken en documenten van Opdrachtgever in het bezit blijven van Opdrachtnemer, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Klachten en aansprakelijkheid

Klachten met betrekking tot verrichte werkzaamheden en/of declaraties dienen schriftelijk binnen twintig dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever klaagt, dan wel binnen twintig dagen na de ontdekking van het gebrek, indien de Opdrachtgever bewijst dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan de Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt. Na het verstrijken van de voornoemde twintig dagen vervalt het recht om beroep te doen op de tekortkoming dan wel het onrechtmatig handelen van Opdrachtnemer.

Klachten schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

In het geval een klacht van de Opdrachtgever terecht is gebleken, dan wel dat er aanwijsbare schade is geleden voor Opdrachtgever, dan verkrijgt Opdrachtnemer het recht om de fout te herstellen of te beperken. De Opdrachtgever is onverminderd gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen.

Eventuele aantoonbare schade, welke niet kan worden hersteld door Opdrachtnemer, wordt gemaximeerd tot de in rekening gebrachte vergoeding welke van toepassing is geweest in het tijdvak waarin de schade is ontstaan.

Vrijwaring van schades

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle indirecte schades.

Vorderingsrechten van de Opdrachtgever, waaronder aanspraken tot schadevergoeding, vervallen indien zij niet binnen een jaar na de ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op alle overeenkomsten tussen partijen waarop deze dienstverleningsvoorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarop deze dienstverleningsvoorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de dwingendrechtelijke competentie van de Kantonrechter, worden beslecht voor de Rechtbank te Rotterdam.

Contact

Overige informatie

Olivier van Noortlaan 108-118

3133 AT Vlaardingen

(bezoek alleen op afspraak)

Clover & Consult is gecertificeerd partner van Reeleezee.